Αποθετήριο DSpace του ΛΕΜΜΘ

Το αποθετήριο DSpace του ΛΕΜΜΘ απευθύνεται κυρίως σε τρίτες υπηρεσίες και εφαρμογές και όχι σε ανθρώπους με την έννοια ότι χρησιμοποιείται για την υποστήριξη endpoints/ interfaces όπως τα ακόλουθα: 1) SRW/SRU (http://repo.lemmth.gr/SRW/search/DSpace), 2) EDM μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH (http://repo.lemmth.gr/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=edm), 3) ESE μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH (http://repo.lemmth.gr/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=ese). Πιθανότατα θα θέλετε να επισκεφθείτε τη νέα διαδικτυακή πύλη του ΛΕΜΜΘ στην εξής διεύθυνση: http://www.lemmth.gr

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more